RANEK

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, przebywanie wszystkich w jednej z sal.  Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów wszystkich przybyłych dzieci.

8.00 - 8.20 Zabawy integrujące grupę; zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań; praca z zespołem dzieci lub indywidualna; działania wspomagające rozwój dziecka; ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę); prowadzenie obserwacji; , tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi;

8.20 - 8.30 Zabawy i ćwiczenia poranne; projektowanie, organizowanie ćwiczeń przez dzieci do wybranej sekwencji melodycznej,

8.30 – 8.40 Przygotowanie do śniadania ;czynności samoobsługowe; pełnienie dyżurów;

8.40- 9.00 Śniadanie.

9.00-10.15 Realizacja zadań edukacyjnych zgodne z podstawą programowa, poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe i indywidualne; zajęcia  z języka angielskiego .

 

ZAJĘCIA PLANOWE

Zajęcia dla całej grupy:

  • zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych.
  • zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone - w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy , nabywaniu , doskonaleniu umiejętności dzieci.
  • zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, i możliwości dzieci - realizowane w ciągu dnia
  • sytuacje edukacyjne - zajęcia ze wsparciem nauczyciela
  • karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka), samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela;
  • zabawy z językiem  angielskim

Aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym:

10.30-10.45  Witaminka. Spożywanie soków, owoców i warzyw.

10.45 - 11.45 Spacery, zabawy dowolne i organizowane  w ogrodzie przedszkolnym lub w sali ( przy niepogodzie);wycieczki; zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące  postawę dziecka obserwacje przyrodnicze; obserwacje przyrodnicze, , prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-- technicznych,

11.45- 12.00 Przygotowanie do obiadu ;czynności samoobsługowe; pełnienie dyżurów;

12.00 - 12.30 Obiad.

12.30 - 14.00  Profilaktyka stomatologiczna; odpoczynek po obiedzie, kwadrans na bajkę; słuchanie muzyki; czas na relaksacje; zajęcia ponadprogramowe

14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku; czynności samoobsługowe; pełnienie dyżurów;

14.30 - 14.45 Podwieczorek

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14.45 -16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ew. słuchanie czytanych fragmentów książek); zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe ; ćwiczenia słownikowe;  praca wyrównawcza, indywidualna;  zabawy w kącikach zainteresowań; prace porządkowe; tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci; rozmowy indywidualne; podsumowanie dnia; czynności porządkowe;

16.00-17.30 Zabawy dowolne w grupach łączonych służące realizacji pomysłów wszystkich dzieci; rozchodzenie się dzieci.