Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w Przedszkolu nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu” organizowana jest na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594)
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz. U. poz. 502 oraz z 2022 r. poz. 566i 644)

 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

DLA KOGO POMOC?

W szczególności dla dzieci: 

 • z niepełnosprawnościami
 •  zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • szczególnie uzdolnionych
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • z chorobami przewlekłymi
 • będących w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi
 • zaniedbanych środowiskowo w związku z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny
 • z trudnościami adaptacyjnym

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE ORGANIZOWANA JEST POMOC?

Zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych mogą wydać dla dziecka:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego-  dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
 •  orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych- dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia  nauki w szkole
 • opinie w innych sprawach dotyczących kształcenia i wychowania

 

KTO INICJUJE PODJĘCIE DZIAŁAŃ POMOCOWYCH WOBEC DZIECKA?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

·       rodziców dziecka

·       dyrektora przedszkola

·       wychowawcy, specjalisty, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem

·       poradni

·       asystenta edukacji romskiej

·       pomocy nauczyciela

·       pracownika socjalnego

·       asystenta rodziny

·       kuratora sądowy

 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dziecka i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej dziecku pomocy.

Korzystanie z pomoc psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i bezpłatne.

W przedszkolu pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów, a także w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. porad i konsultacji.

W przedszkolu pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana także rodzicom dziecka i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.