Informacja administratora

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" w Warszawie ul. Krasiczyńska 4 ,03-379 Warszawa ; e-mail: p113@eduwarszawa.pl;

2) Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, realizacji umów zawieranych przez administratora z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz placówki, realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz ustawowych administratora;

4) Podstawą prawną przetwarzania danych Pani/Pana osobowych oraz danych dzieci jest:

    • art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w związku z np. udziałem dzieci w konkursach, turniejach, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, przetwarzaniem wizerunku,
    • art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów,
    • art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w  związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o systemie informacji oświatowej, ustawą Kodeks Pracy, ustawą Karta Nauczyciela;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celach określonych w przepisach szczególnych (np.: sąd, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Pomocy Społecznej). Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem (np.: firmy świadczące usługi w zakresie IT). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie z  poleceniami administratora;

6) Dane przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, następnie zostaną zniszczone;

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8) W przypadku umów podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich zawarcia. Natomiast podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji wyznaczonych celów;

9) W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

 

Ochrona danych osobowych

Administrator :

Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"

Krasiczyńska 4

03-379 Warszawa

tel./fax: 22/ 674 30 75

e-mail: p113@eduwarszawa.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Joanna Saj-Żukowska

IOD_js@dbfotargowek.pl