Rada Rodziców

Organizacja:

Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu”

Zastępca Przewodniczącego Rady 

Ogólna piecza nad operacjami finansowymi oddziałów 

Sekretarz 

Formy współdziałania przedszkola z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

 • spotkania adaptacyjne dla dzieci z ich rodzicami (przynajmniej 5 spotkań w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego),
 • dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców organizowane w okresie około rekrutacyjnym,
 • zebrania ogólne i grupowe,
 • imprezy w ogrodzie i uroczystości przedszkolne,
 • spotkania ze specjalistami – indywidualne, grupowe,
 • spotkania, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami,
 • warsztaty, wykłady specjalistów.

Dla rodziców stwarzamy  warunki do prezentowania swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań oraz możliwości obserwowania swojego dziecka na forum grupy rówieśniczej. Jest to bardzo dobra okazja do swobodnych rozmów z nauczycielkami o dziecku – po takich spotkaniach jest zawsze czas, by przekazać ważne informacje, podjąć wspólne ustalenia dotyczące postępowania wobec dziecka. Czas poświęcony dzieciom i doświadczenie, jakie zdobywają wszyscy uczestnicy zajęć otwartych przynosi wiele korzyści wszystkim uczestnikom popołudniowych spotkań.

Rada Rodziców

W przedszkolu działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w której określa w szczególności

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli grupowych

Zadania rady rodziców:

 1. występuje do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola,
 2. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, których wydatkowanie określa regulamin,
 3. podejmuje uchwały w ramach swoich kompetencji.

Do kompetencji rady rodziców należy:

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

Z funduszu rady rodziców finansowane są wszystkie akcje i działania, które służą bezpośrednio dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola.