Zadania przedszkola

Dążymy, aby nasi absolwenci zgodnie z zaleceniami Podstawy Programowej po ukończeniu edukacji przedszkolnej osiągnęły następujące umiejętności:

w sferze zdrowotnej

 • wykazywały się aktywnością i sprawnością ruchową;
 • znały różne dyscypliny sportowe;
 • znały znaczenie codziennej gimnastyki i znali ćwiczenia gimnastyczne;
 • miały dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni;
 • miały dobrą koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchową;
 • miały wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • potrafiły poruszać się na drodze z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
 • wiedziały, co oznacza "zdrowy styl życia"
 • znały piramidę zdrowego żywienia i potrafiły zdrowo się odżywiać;
 • miały świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia;
 • dbały o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia.

w sferze emocjonalnej

 • informowały o swoich potrzebach;
 • rozpoznawały i szanowały potrzeby innych;
 • nazywały uczucia, wyrażały je w formie werbalnej i niewerbalnej;
 • radziły sobie w sytuacjach trudnych ;
 • świadomie podejmowały działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie;
 • potrafiły dokonywać wyborów i odpowiadać za skutki podjętych działań;
 • były świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji.

w sferze kontaktów społecznych

 • znały i rozumiały swoje prawa i prawa innych;
 • przestrzegały obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie;
 • szanowały wspólne dobro;
 • stosowały formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach;
 • samodzielnie nawiązywały kontakty z rówieśnikami;
 • współdziałały w grupie rówieśniczej;
 • potrafiły dokonać autoprezentacji;
 • chętnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne, twórcze i badawcze;
 • rozwiązywały sytuacje konfliktowe drogą dyskusji i negocjacji;
 • dostrzegały i szanowali wartości uznawane społecznie - prawda, dobro, piękno;
 • jasno wyrażały swoje poglądy;
 • były asertywne.

w sferze kontaktów ze światem

 • znały nazwę i symbole narodowe swojego kraju i krajów będących w UE;
 • posiadały wiedzę z zakresu historii i dnia dzisiejszego swojego miasta, kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu i kraju;
 • były wrażliwe na piękno i bogactwo otaczającego świata;
 • rozpoznawały i nazywały ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne;
 • dostrzegały i rozumiały współzależności - równowaga biologiczna;
 • samodzielnie obserwowały, badały i eksperymentowały w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej - jasno precyzowały swoje doświadczenia;
 • znały zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody, świadomie podejmowały działania na rzecz środowiska i jego ochrony;

w sferze umysłowej

 • potrafiły porozumiewać się w języku polskim i angielskim;
 • posiadały bogaty zasób słownictwa, przekazywały swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny;
 • poprawnie i komunikatywnie wypowiadały się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażały życzenia, pytania, własne sądy i oceny;
 • dokonywały analizy i syntezy, porównywały, klasyfikowały na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym;
 • posiadały zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów;
 • dokonywały operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, liczyły w zakresie własnych możliwości, wyznaczały wyniki dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci;
 • klasyfikowały przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech;
 • określały i porównywały cechy jakościowe i ilościowe, formułowały wnioski, dostrzegały regularności czasowe, jakościowe i ilościowe;
 • prawidłowo posługiwały się narzędziami pisarskimi i plastycznymi, kreśliły w miarę płynne i ciągłe kształty na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • odwzorowywały i odtwarzały kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu;
 • wykorzystywały zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, były kreatywne i twórcze;
 • chętnie podejmowały nowe zadania i doprowadzały je do końca.