Zestaw programów i podręczniki

Realizowane programy pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia , kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356) i Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 7520).

 

Dopuszczono do użytku i realizacji w roku szkolnym 2021/2022:

Program ,, Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.”

 wpisany do ewidencji Przedszkolnych Zestawów Programów„Przedszkola w Tęczowym Kręgu”

Podręczniki „Planeta dzieci” dla  5 i 6 – latków

 

Programy wspomagające rozwój dzieci:

 • „Program adaptacyjny „ Witamy w przedszkolu” współautorstwo: Barbara Kamińska, Urszula Sałyga,
 • „Program wychowawczy –wychowanie wspólnym dobrem i rodziny” Współautorstwo: Ewa Bereda Barbara Kamińska, ,
 • Program profilaktyczny ,,Jestem radosny, bawię się i żyję bezpiecznie" -autorstwa Beaty Karczewskiej \
 • Program Powszechnej Dwujęzyczności „Baby Beetles”.- Program Powszechnej Dwujęzyczności. Program ten oparty jest na kursach języka angielskiego opracowanych przez Claire Selby „Baby Beetles” i „Tom And Keri”.Celem Programu „Dwujęzyczne dzieci” jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia – tak w domu, jak i żłobku czy przedszkolu. Dwujęzyczność stanowi cel, który jest inwestycją w rozwój każdego dziecka. Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka, m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć.
 • Elementy edukacji matematycznej wg E. Kruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
  jej celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do szkoły.
  Powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:
  - intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
  - kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
  - rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.
  Taki zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.
 • Ogólnopolski Program „Optymistyczne Przedszkole” Mirelli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej oparty o teorię inteligencji wielorakich.Optymistyczne przedszkole to ogólnopolski program, którego celem jest identyfikowanie i wzmacnianie zainteresowań i uzdolnień każdego dziecka oraz zachęcanie go do bycia aktywnym, samodzielnym i zaradnym. W rezultacie Programu dziecko będzie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia.
 • Program "Dziecięca Kraina Kreatywności" Mirelli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej. Program ,,Dziecięca Kraina Kreatywności” DKK skierowany jest do nauczycieli. Jego celem jest rozwijanie kreatywności i zapobieganie rutynowych zachowań w pracy z dzieckiem, niezbędne z życiu każdego dziecka i dorosłego. Cel ten realizowany jest poprzez wymianę interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i podążanie za potrzebami dziecka w XXI wieku.
 •  Program "Czyste powietrze wokół nas"Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia
 •  Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"ogólnopolski program edukacyjny o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Uczący poszanowania świata przyrody i promujący zdrowy styl życia. Dzieci realizując szereg działań związanych z programem uczą się jak dbać o środowisko i chronić przyrodę.. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców.

 

Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) oraz dostosowany został do potrzeb i możliwości dzieci, jest poprawny metodycznie i merytorycznie.

Zgodność dotyczy celów kształcenia przedstawionych w języku wymagań ogólnych, treści nauczania i wymagań szczegółowych. Programy uwzględniają także wskazane w podstawie warunki i sposoby realizacji treści programowych.. Struktura programów uwzględnia wymagane elementy budowy programu: cele szczegółowe, treści, wymagania szczegółowe, sposoby osiągania celów i sposoby sprawdzania osiągnięć. Przedstawione programy są dostosowane do możliwości edukacyjnych wychowanka , są poprawne merytorycznie i metodycznie

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356