Organizacja pracy przedszkola ustalana jest na każdy rok szkolny.

Rok szkolny trwa od 1 września a kończy 31 sierpnia.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

Godziny pracy poszczególnych oddziałów


Oddział I Motylki - 7.00-17.00
Oddział II Żuczki - 8.00 - 16.00
Oddział III Biedronki - 7.30 - 16.30
Oddział  IV Pszczółki - 8.30 - 15.00 
Oddział V Mrówki - 8.00-16.00

Po godzinach pracy oddziałów krócej czynnych, nauczyciele przekazują dzieci pod opiekę nauczyciela oddziału dłużej czynnego.

 

Przedszkole pełni  dyżur wakacyjny w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym.

Organizacja i terminy dyżurów wakacyjnych ustalane są przez organ prowadzący.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

  1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od 7:00 do najpóźniej 8:30 a odbierane najpóźniej o 17:00.
  2. Dzieci powinny być przyprowadzone i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
  3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
  4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
  5. Dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
  6. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby odbierają dziecko, wywołując je z sali przez domofon znajdujący się w szatni  za pośrednictwem osoby pełniącej  tam dyżur lub odbierają je osobiście z ogrodu przedszkolnego.
  7. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiada rodzic lub prawny opiekun dziecka.