Prawidłowe funkcjonowanie placówki w olbrzymiej mierze zależy od wysoko wykwalifikowanej kadry. W naszym przedszkolu kadrę pedagogiczną stanowią nauczycielki o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, a mimo to systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogacając swój warsztat pracy.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:

 • 10 z nauczycieli wychowania przedszkolnego (wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym)  jest: 6 posiadających stopień nauczyciela dyplomowanego; 3 posiadający stopień nauczyciela mianowanego; 2 posiadający stopień nauczyciela kontraktowego.
 • specjalistów: logopedę, psychologa i pedagoga specjalnego.
 • specjalistów: lektora języka angielskiego, instruktora gimnastyki korekcyjnej, instruktora tańców narodowych.

Nauczyciele to osoby twórcze, kompetentne, otwarte na dzieci i ich problemy.

Kadra

Dyrektor Przedszkola – mgr Elżbieta Pakieła
Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców i interesantów w godzinach pracy przedszkola po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.
Kierownik gospodarczy- mgr Hanna Krawczak
Sekretarka – Justyna Duduś

GRUPA I „MOTYLKI”

-nauczyciel kontraktowy mgr Joanna Imiołek
-nauczyciel dyplomowany mgr Beata Karczewska
-pomoc nauczyciela Janina Rysiawa
-pracownik obsługi Yulia Demydiuk

GRUPA II „Żuczki”
-nauczyciel kontraktowy mgr Magdalena Marchewka
-pomoc nauczyciela Elżbieta Sasin
-pracownik obsługi Ewa Niczyporuk

GRUPA III „Biedronki”
-nauczyciel dyplomowany mgr Hanna Krawczak
-nauczyciel mianowany mgr Katarzyna Symon
-pracownik obsługi Marta Frejus

GRUPA IV „PSZCZÓŁKI"
-nauczyciel dyplomowany mgr Barbara Kamińska
-nauczyciel dyplomowany mgr Urszula Sałyga
-pracownik obsługi Iwona Sikora

GRUPA V „MRÓWECZKI”

-nauczyciel dyplomowany mgr Ewa Bereda
-nauczyciel mianowany mgr Marta Pokora
-pracownik obsługi Renata Ziętka

 

Zadania nauczycieli wynikające z Ustawy – Karta Nauczyciela:

 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,
 • dążenie do pełni rozwoju osobowego dziecka,
 • kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze szacunku dla każdego człowieka,
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiadanie za jej jakość.

Szczegółowe zadania nauczycieli znajdują się w Statucie przedszkola.

 

 

Psycholog

Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 - mgr Anna Puchała

Dyżur na terenie przedszkola : wtorek 8.00- 13.00

Dyżury na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 ul. J. Odrowąża 23

03-310 Warszawa : w środy w godzinach 12:30 – 15:30; w czwartki w godzinach 17:00 – 19:00

Spotkania są możliwe po wcześniejszym zapisaniu się (telefonicznie lub osobiście w dniu dyżuru) Pierwsze spotkanie z psychologiem jest spotkaniem formalnym tylko z rodzicem, w celu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji.

Kontakt telefoniczny

Przedszkole: 22 674 30 75

Poradnia: 0-22 811-05-22, 0-22 811-26-46

Zadania psychologa:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Logopeda: mgr Ludmiła Jacko – Komarek

Godziny pracy: wtorek : 13.00- 17.00, , czwartek: 08.00- 12.00; piątek : 08.00- 15.00

Zadania logopedy:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Pedagog specjalny: mgr Magdalena Marchewka

Godziny pracy: poniedziałek 12:00-16:30, środa 12:00-16:00

Zadania pedagoga specjalnego:

 • prowadzenie obserwacji i działań diagnostycznych poszczególnych dzieci w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dla określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń wychowawczych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) indywidualnych i grupowych, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci oraz nauczycielom oddziałów przedszkolnych,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

Kadrę administracyjno - obsługową stanowią pracownicy o bardzo dużym stażu w naszej placówce, którzy doskonale współdziałają w realizacji programu zgodnie z zasadami BHP. Są to ludzie niezwykle zaangażowani w pracę, a kulturą osobistą wspomagają nas nauczycieli i tworzą dobry wizerunek przedszkola.